آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چه فرقی بین یک شخصی که همیشه اقساط تسهیلاتش را به موقع بازپرداخت می کند و شخصی که همواره با تاخیر پرداخت می کند وجود دارد؟ آیا خوش حسابی به شهرت اعتباری تاثیری در دریافت سریعتر تسهیلات دارد؟

گزارش اعتباری، سابقه اعتباری شما را در چند سال گذشته نشان می دهد. این گزارش نشان می دهد شما چه تسهیلاتی را دریافت کرده اید و چگونه اقساط آن را پرداخت کر ده اید. بانک ها و موسسات اعتباری با بررسی گزارش اعتباری شما و سایر بررسی های خود، به شما تسهیلات می دهند. بنابراین شما می توانید با مشاهده گزارش اعتباری خود و مدیریت آن وضعیت اعتباریتان را بهبود داده و از شهرت اعتباری برخوردار شوید.